En innføring til SEO på nett


Har du ikke vært borti SEO før, eller behøver du bare få en skikkelig forklaring på hva det dreier seg om? Da bør du lese denne innføringsartikkelen, som tar for seg det grunnleggende innenfor søkeoptimalisering av nettsteder. Dette er et fag der fasiten ikke er kjent, men hvor man må prøve seg frem for å finne ut hva som fungerer. Dog finnes det alltid noen teknikker og «juksemetoder», noe du nå skal lære mer om.
(mer…)

10 essensielle tips for å forbedre SEO for finansielle sammenligningssider


Search Engine Optimization (SEO) er avgjørende for å forbedre synligheten til en finansiell sammenligningsside og tiltrekke seg potensielle kunder. I denne artikkelen skal vi gi deg ti gode tips for å forbedre SEO på slike sammenligningssider.

1. Velg nøkkelord med omhu

Nøkkelord er grunnleggende for å forbedre SEO. Det er viktig å velge nøkkelord med omhu som er relevante for finansiell sammenligning. Identifiser søkefraser som folk bruker for å finne sammenligningstjenester, og bruk disse nøkkelordene i innholdet ditt.

Imidlertid bør du unngå å overbelaste innholdet med nøkkelord, da dette kan føre til at nettstedet ditt rangeres lavere i søkeresultatene.

2. Skriv kvalitetsinnhold

Kvalitetsinnhold er viktig for å forbedre SEO. Søkemotorer liker innhold som er informativt, relevant og engasjerende. Skriv derfor innhold som gir verdi for leserne dine og unngå duplisert innhold. Bruk også overskrifter og avsnitt for å organisere innholdet og gjøre det lettere å lese.

3. Optimaliser bilder og videoer

Bilder og videoer kan forbedre brukeropplevelsen på en sammenligningsside. Imidlertid kan de også bremse ned nettstedets hastighet hvis de ikke er optimalisert. Bruk derfor riktige filformater og størrelser, og inkluder også alternative tekster (alt-tekster) for å beskrive bildene for søkemotorer.

4. Bygg interne lenker

Interne lenker er lenker som fører fra en side på nettstedet ditt til en annen. Dette hjelper søkemotorer med å navigere på nettstedet ditt og forstå strukturen og innholdet. Ved å bygge interne lenker, kan du også forbedre navigeringen for brukerne dine.

5. Få eksterne lenker

Eksterne lenker fra andre nettsteder til ditt eget nettsted, også kjent som tilbakekoblinger, kan øke autoriteten og rangeringen til nettstedet ditt. Få tilbakekoblinger fra autoritative nettsteder innen økonomi, finans og sammenligningstjenester for å forbedre SEO.

6. Bruk meta-titler og beskrivelser

Meta-titler og beskrivelser gir informasjon om innholdet på en side og vises i søkeresultatene. Bruk relevante nøkkelord og beskrivelser som oppfordrer brukerne til å klikke på nettstedet ditt.

Eksempel: Dersom du har en nettside som handler om kredittkort, kan du for eksempel bruke «kredittkort» som nøkkelord, og «få et gratis kredittkort» som en beskrivelse.

7. Sørg for at nettstedet ditt er mobilvennlig

Flere og flere mennesker bruker mobiltelefoner for å surfe på nettet. Derfor er det viktig at nettstedet ditt er mobilvennlig. Dette kan øke sjansene for at nettstedet ditt rangeres høyt i søkeresultatene og forbedre brukeropplevelsen for mobilbrukere. 

Et eksempel på en sammenligningstjeneste som er svært mobilvennlig er beste-kredittkort.no.

8. Optimaliser sidelasttid

Sidelasttid er tiden det tar for en side å laste innholdet sitt. En rask sidelasttid kan forbedre SEO og brukeropplevelsen, mens en treg sidelasttid kan føre til at brukerne forlater nettstedet ditt. Optimaliser bildene og videoene dine, bruk et pålitelig webhotell og minimer HTTP-forespørsler for å forbedre sidelasttiden. 

Test siden din her: https://pagespeed.web.dev/ 

9. Bruk sosiale medier

Sosiale medier kan hjelpe deg med å markedsføre innholdet ditt og tiltrekke seg trafikk til nettstedet ditt. Del innholdet ditt på sosiale medier og oppmuntre brukerne til å dele det videre. Dette kan øke merkevarebevisstheten og trafikken til nettstedet ditt.

10. Oppdater nettstedet ditt jevnlig

Søkemotorer foretrekker nettsteder som blir jevnlig oppdatert. Oppdater nettstedet ditt med nytt innhold og oppdateringer for å forbedre SEO og tiltrekke deg mer trafikk. Hold deg oppdatert på trender og endringer innen økonomi og finans for å gi verdi for leserne dine.

Hvordan skrive en artikkel


Mange sitter på skrivekunnskaper som er over gjennomsnittlig gode, men sliter allikevel med å produsere innhold til nettsidene side. Det å skrive en god artikkel er en kunst, men det er uansett noe som er lett å lære seg. Vi skal i denne guiden gi deg noen gode tips til hvordan du bør skrive en artikkel.

(mer…)

Fem tips til SEO for blogg og bloggere


Driver du egen blogg, der du ønsker å klatre i søkeresultatene? Da nytter det som regel ikke bare å skrive pent, men man bør tenke på ulike aspekter av SEO. I denne artikkelen skal vi se på hvordan bloggere kan få bedre SEO til bloggen sin, ved hjelp av syv enkle tips som du kan utføre i den daglige bloggingen. (mer…)

Ingen kan garantere deg førsteplass i Google


Det finnes mange SEO-eksperter der ute, og etter hvert som søkemotorene har blitt stadig viktigere for nettsiders inntektsgrunnlag, så dannes det nye firmaer som spesialiserer seg på SEO. For deg som webmaster kan det være vanskelig å vite hvem man skal stole på, og det er et stort marked der ute for «SEO-svindlere». Les videre for å se hva du bør være obs på når det gjelder kjøp av SEO.

(mer…)

Dette sier Google om SEO og søkemotoroptimalisering


Google er selve guden av alle søkemotorer, og de fleste vil lytte til hva giganten har å si når det gjelder SEO. Hvis man antar at Google selv ikke vil ut med hele oppskriften på hvordan man kan utføre god SEO, så er det helt riktig. Til gjengjeld så har de kommet med en enklere guide som forteller deg som webmaster et par enkle tin du kan gjøre for at nettstedet ditt skal komme bedre ut i søkeresultatene. (mer…)

How to do SEO for multistores?


SEO (Search Engine Optimization) for multi-store websites can be a complex and challenging task, but it’s essential for ensuring that each store ranks well in search engine results and attracts organic traffic. Multi-store websites are typically e-commerce platforms or businesses with multiple physical locations, and they require a specific approach to SEO to effectively promote each store or section of the website. In this guide, we’ll outline the key steps to optimize SEO for multi-store websites:

 1. Understand Your Target Audience:
  • Before diving into SEO strategies, it’s crucial to understand your target audience for each store. Each store may cater to a different demographic, geographic location, or niche market. Conduct thorough market research to identify the unique needs and preferences of each target audience.
 2. Keyword Research:
  • Perform keyword research for each store’s specific products or services. Use tools like Google Keyword Planner, Ahrefs, SEMrush, or Moz to identify relevant keywords with high search volume and low competition.
  • Create a list of primary and secondary keywords for each store in the multistore system. Ensure that the keywords are reflective of the store’s offerings and audience.
 3. Site Structure and Navigation:
  • Optimize the site structure and navigation to make it easy for users and search engines to understand the organization of your multi-store website.
  • Consider creating separate sections or subdomains for each store if they have distinct branding and offerings. This will help in segregating the SEO efforts.
 4. Unique Content Creation:
  • Develop unique and high-quality content for each store. Avoid duplicate content issues by crafting original product descriptions, blog posts, and other content specific to each store.
  • Implement a content strategy that addresses the interests and needs of the target audience for each store.
 5. On-Page SEO:
  • Optimize on-page elements for each store, including titles, meta descriptions, header tags, and image alt attributes. Incorporate the target keywords naturally within these elements.
  • Ensure that each store’s pages are mobile-friendly and have fast loading times, as user experience is a critical factor in SEO.
 6. Technical SEO:
  • Implement proper technical SEO practices, such as creating an XML sitemap for each store, optimizing URL structures, and using canonical tags to prevent duplicate content issues.
  • Make sure that each store’s website is secure (HTTPS) and that it has a responsive design to accommodate various devices and screen sizes.
 7. Local SEO (if applicable):
  • For multi-store businesses with physical locations, optimize for local SEO. Create separate Google My Business (GMB) listings for each store, providing accurate business information, including name, address, phone number, and hours of operation.
  • Encourage customers to leave reviews for each store, as positive reviews can boost local search rankings.
 8. Link Building:
  • Build relevant and high-quality backlinks to each store’s website. Focus on acquiring links from authoritative websites within the respective niche or industry.
  • Use outreach strategies, guest posting, and content marketing to attract natural backlinks.
 9. Social Media Integration:
  • Integrate social media profiles and shareable content into each store’s SEO strategy. Social signals can indirectly impact search engine rankings.
  • Promote products, blog posts, and other valuable content on social media channels to increase visibility and engagement.
 10. Monitoring and Analytics:
  • Use tools like Google Analytics and Google Search Console to monitor the performance of each store’s website. Track organic traffic, keyword rankings, click-through rates, and conversion metrics.
  • Set up custom dashboards and reports to analyze the SEO performance of each store separately.
 11. Regular Audits and Updates:
  • Conduct regular SEO audits for each store to identify and address issues such as broken links, outdated content, and technical errors.
  • Keep abreast of algorithm updates and industry trends to adapt your SEO strategies accordingly.
 12. User Experience Optimization:
  • Prioritize user experience (UX) by ensuring that each store’s website is easy to navigate, loads quickly, and provides a seamless shopping or browsing experience.
  • Implement clear calls to action (CTAs) and optimize the checkout process to reduce cart abandonment rates.
 13. Mobile Optimization:
  • Given the increasing importance of mobile-friendliness in SEO, optimize each store’s website for mobile devices. Use responsive design, compress images, and minimize code for faster loading times on smartphones and tablets.
 14. Content Marketing:
  • Develop a content marketing strategy that includes blog posts, videos, infographics, and other content formats relevant to each store’s target audience.
  • Promote this content through various channels to attract organic traffic and backlinks.
 15. International SEO (if applicable):
  • If your multi-store website serves international markets, consider implementing hreflang tags to indicate language and regional targeting to search engines.
  • Optimize content and product listings for different languages and currencies.
 16. Regular Reporting and Analysis:
  • Provide regular SEO performance reports to stakeholders for each store, highlighting key metrics and achievements.
  • Use these reports to adjust and refine your SEO strategies as needed to meet the goals of each store.
 17. Local Citations:
  • For businesses with physical locations, ensure consistent NAP (Name, Address, Phone number) information across online directories, local business listings, and review platforms.
 18. Schema Markup:
  • Implement schema markup to provide search engines with structured data about each store’s products, services, events, and other relevant information. This can enhance the appearance of search results with rich snippets.
 19. Competitor Analysis:
  • Regularly analyze the SEO strategies of competitors in each store’s niche. Identify opportunities and gaps in their strategies to improve your own.
 20. User-Generated Content:
  • Encourage user-generated content such as reviews, testimonials, and social media mentions. This can not only boost SEO but also build trust among potential customers.

Remember that SEO is an ongoing process, and it may take time to see significant results. Be patient, and continue to refine your SEO strategies based on performance data and changing search engine algorithms. By tailoring your approach to each store’s unique characteristics and target audience, you can effectively optimize SEO for multi-store websites and drive organic traffic to each store.

Slik gjør du en SEO-konkurranseanalyse


Dersom du har drevet med webutvikling en stund, så har du kanskje opplevd at du ikke lykkes med å rangere høyt i søkemotorene. En av årsakene kan være at du faktisk gjør SEO-jobben feil, men vanligvis er det ofte på grunn av at konkurransen om akkurat ditt søkeord er overdrevet stor. Derfor gjør man en SEO-konkurranseanalyse for å finne ut hvem man har å konkurrere mot. (mer…)

Hvordan få innhold til nettstedet ditt?


Å drive et nettsted kan være veldig morsomt, men også ganske så tidkrevende. For å tiltrekke deg nye besøkende, er du avhengig av å stadig kunne tilby nytt og oppdatert innhold. Men noen må jo produsere dette innholdet, og hvis du selv ikke kan gjøre det, hvordan skal du da få innhold til nettstedet ditt? Jo, du kjøper simpelthen SEO-artikler. (mer…)

5 grunner til å velge WordPress hjemmeside


Det er ikke alltid enkelt å vite hvor man skal starte når man skal begynne på nett. Mange velger dyre løsninger for hjemmesidene sine, men det er ikke nødvendig. WordPress driver 1/3 av alle nettsider i verden, det er et tall man kan tenke lenge over. Og man skal huske på at mange av disse nettsidene har skaffet eierne en levedyktig inntekt. Ikke bare det, men mange har blitt styrtrike med hjemmesidene sine som de har utviklet med WordPress, og da gjerne fordi WordPress er SEO vennlig.

Men man får ikke en unik hjemmeside med WordPress er det mange som sier, for de har kun et lite utvalg av tema og man kan jo ikke lagre så mye data som man vil?

WordPress er så mye mer enn en gratis hjemmeside, for med en liten sum i månedene, kan man ta bloggen til en gjennomført hjemmeside med link til nettbutikk og sosiale medier.

La oss se på 5 grunner til å velge WordPress hjemmeside
Med WordPress hjemmeside får man så å si ubegrensede muligheter dersom man tar i bruk alle tillegg og utvidelser som finnes i listen. Man kan starte med en gratis hjemmeside som man skaper sitt eget domene på. Men den rimeligste versjonen på 38 kroner per måned får man fjernet WordPress-domenet slik at den blir helt unik og bare din. WordPress har flere nivå, og det øverste tillater en å lage en eCommerce nettside med stort potensiale.

Det er enkelt å bruke WordPress
Når man har laget en profil, kan man starte rett opp med å fylle hjemmesiden med innhold. Det er enkelt å lage faner og skrive innlegg. Man kan dele opp siden i forside, blogg, produkter og betalingsside. Man kan bruke egne bilder eller bla i arkivet med tusenvis av bilder. Med betalt versjon får man også større lagringsplass, hurtigere side og mange flere muligheter.

Det er mange som bruker WordPress. Dette i seg selv er ikke en fordel, men dersom man ser på hvor mange som gjør suksess på en WordPress-laget hjemmeside, så er det en stor indikasjon. Når mange bruker et produkt, så er det grunn til å tro at nettsiden er veldig god. Det er tross alt ikke noe monopol på å tilby denne tjenesten, og derfor kan man uten videre si at WordPress er svært godt utviklet. Store nettsider som Rolling Stone og Bloomberg.

God kundeservice og veiledning kan man vente seg på WordPress publiseringsverktøy. De har nemlig et eget forum for brukere av tjenesten, slik at man både kan spørre direkte i nettleseren, vente på svar via e-post eller bruke forumet for å få hjelp. Det er mange tusen som bruker denne tjenesten, og det gir nye brukere en raskere vei til å sette opp nettsiden. Kundeservice kan åpnes både i WordPress-brukeren eller via e-post.

Tusenvis av tillegg kan enten lastes ned eller kjøpes for en billig penge. Dette er penger man vil kunne få igjen når man driver enkeltmannsforetak eller aksjeselskap. Dette er utgifter til ervervede inntekter, noe som er fradragsberettiget i Norge. Tar man vare på mulighetene i de første årene, vil det å skaffe seg et grunnlag for inntekt være med på å gjøre veien til suksess mye kortere. WordPress er rett og slett et verktøy som er komplett for dem som vil starte opp med egen hjemmeside.

Konklusjon
WordPress er verdens mest kjente publiseringsverktøy for oppstartere av hjemmeside. Hva den inneholder er egentlig ikke så viktig så lenge de holder seg til gjeldende regler for publisering av innhold.

WordPress er gratis for dem som bare vil leke med tanken, men fungerer som en komplett hjemmeside med alle fordeler man kan tenke seg. Selv når lesere og kunder i tusentalls navigerer på siden samtidig vil ingenting være overlatt til tilfeldighetene. I betalingsversjonen vil man bli tilbudt et eget domene og mange flere fordeler for en liten innsats. Det er ingen som kan lykkes uten å betale en liten sum. Enten i form av tid eller penger. WordPress er derfor en unik måte å starte egen blogg eller bedrift på nett i dag!